Zwischenauswertung Meisterschaften RV Karlstadt u. Umgebg Stand: 23. Juni 2013

RV-Flüge u. 1. Konkurse Altreise RV-Meisterschaft RV-Männchen-Meisterschaft
RV-Weibchen-Meisterschaft RV-Jährigen-Meisterschaft RV-Beste Altmännchen
RV-Beste Altweibchen RV-Beste jährige Männchen RV-Beste jährige Weibchen
VG-Meisterschaft Stadtmeisterschaft ES Karlstadt Deutsche VB-Meisterschaft
As-Vogel des Verbandes As-Weibchen des Verbandes VB-Jährigenmeisterschaft
RV-Verbandsmeisterschaft Klinik-Cup Verbands-Jugend Kat4

RV-Flüge u. 1. Konkurse Altreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F03/13 11.05.2013 Pirmasens 181 18 636 Malczyk Franz+Heinr. 09016.09.1141W
F04/13 18.05.2013 Hannweiler 220 19 614 Mann Wilhelm +Helga 05995.10.0141
F06/13 02.06.2013 Toul F 317 19 562 Streit Theo 03048.11.1179
F07/13 08.06.2013 Langres F 407 18 485 Rienecker Erwin 03048.11.1012W
F08/13 15.06.2013 Langres F 407 17 395 Gehrlinger MFG+Hofm 09016.11.0175
F09/13 22.06.2013 Toul F 317 17 429 Hofmann Günter+Math. 05995.10.0165W
6 1849 108 3121

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 28 8747 1651,43
2. KA 01 002 Streit Theo 26 7707 1588,43
3. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 25 7706 1566,54
4. KA 01 001 Rienecker Erwin 25 7674 1646,93
5. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 24 7396 1493,52
6. KA 08 009 Hilbel Peter 23 7764 1402,26
7. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 23 7130 1163,95
8. KA 04 004 Keller + Henning 23 7047 1010,11
9. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 22 7299 1029,98
10. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 22 6905 1101,33
11. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 22 6801 1119,68
12. KA 07 007 Groß Stefan 20 6091 912,90
13. KA 08 001 Seethaler Bernd 19 6270 930,69
14. KA 04 011 Franz Norbert 18 5683 911,92
15. KA 04 007 Csapo Hans 15 4873 643,58
16. KA 12 002 Eck W. u. H. 13 4188 638,90
17. KA 05 009 Reusch Rudolf 12 3686 524,33
18. KA 12 008 Mühlbauer Roland 5 1267 151,04
19. KA 06 005 Wirth Edi 1 220 9,76

RV-Männchen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 4959 16 781,35
2. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 4920 16 765,95
3. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 4823 16 933,49
4. KA 08 009 Hilbel Peter 4745 14 891,51
5. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 4693 15 649,27
6. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 4687 14 687,28
7. KA 01 002 Streit Theo 4054 13 692,46
8. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 4015 13 722,81
9. KA 04 011 Franz Norbert 3834 12 685,46
10. KA 01 001 Rienecker Erwin 3692 13 807,80
11. KA 08 001 Seethaler Bernd 3658 11 580,60
12. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 3511 12 574,31
13. KA 12 002 Eck W. u. H. 2973 9 544,42
14. KA 05 009 Reusch Rudolf 2432 8 332,78
15. KA 07 007 Groß Stefan 2348 9 428,02
16. KA 04 007 Csapo Hans 1622 5 175,95
17. KA 12 008 Mühlbauer Roland 905 3 125,57
18. KA 06 005 Wirth Edi 220 1 9,76

RV-Weibchen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 5230 17 1150,91
2. KA 01 001 Rienecker Erwin 5010 16 1134,34
3. KA 04 004 Keller + Henning 4920 16 690,98
4. KA 01 002 Streit Theo 4823 16 1110,86
5. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 4422 14 867,18
6. KA 08 009 Hilbel Peter 4202 13 651,78
7. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 4144 13 606,00
8. KA 07 007 Groß Stefan 4015 13 575,53
9. KA 08 001 Seethaler Bernd 3607 11 453,88
10. KA 04 007 Csapo Hans 3471 11 481,78
11. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 3381 11 631,69
12. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 3194 11 514,52
13. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 2476 8 449,41
14. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 1895 6 215,45
15. KA 05 009 Reusch Rudolf 1351 4 221,75
16. KA 12 002 Eck W. u. H. 1028 4 84,08
17. KA 12 008 Mühlbauer Roland 181 1 21,70

RV-Jährigen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 4150 12 477,69
2. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 3885 12 496,63
3. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 3840 11 667,59
4. KA 08 009 Hilbel Peter 3568 11 696,28
5. KA 01 001 Rienecker Erwin 2890 9 508,22
6. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 2890 9 298,84
7. KA 07 007 Groß Stefan 2761 9 441,49
8. KA 08 001 Seethaler Bernd 2566 8 413,08
9. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 2482 7 327,69
10. KA 12 002 Eck W. u. H. 2346 7 304,84
11. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 2036 6 210,99
12. KA 01 002 Streit Theo 1933 7 355,77
13. KA 04 004 Keller + Henning 1708 6 293,86
14. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 1662 6 267,51
15. KA 04 011 Franz Norbert 1442 5 235,80
16. KA 12 008 Mühlbauer Roland 724 2 56,70
17. KA 04 007 Csapo Hans 401 2 36,32
18. KA 05 009 Reusch Rudolf 317 1 81,38
19. KA 06 005 Wirth Edi 220 1 9,76

RV-Beste Altmännchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring km Preise As-Punkte
1. KA 08 009 Hilbel Peter B 11 6315984 1849 6 451,11
2. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 09016 11 0113 1849 6 422,55
3. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 11 0286 1849 6 404,17
4. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 09016 08 0266 1849 6 368,89
5. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 08 0412 1849 6 290,28
6. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 11 0371 1668 5 345,83
7. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0206 1668 5 210,24
8. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 09016 10 0066 1629 5 201,06
9. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 09 0682 1532 5 301,38
10. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 09016 09 1322 1532 5 285,28
11. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 05995 10 0108 1532 5 268,74
12. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 05102 11 1992 1532 5 187,36
13. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 10 2637 1448 4 221,94
14. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 09 2151 1448 4 218,46
15. KA 04 011 Franz Norbert 05102 11 1921 1448 4 201,92
16. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 11 1006 1442 5 285,27
17. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 08 0425 1442 5 280,83
18. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 09016 11 0186 1442 5 279,32
19. KA 01 002 Streit Theo 03048 11 1156 1442 5 266,78
20. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 09016 11 0324 1442 5 142,34

RV-Beste Altweibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring km Preise As-Punkte
1. KA 01 002 Streit Theo 03048 10 0849W 1849 6 491,80
2. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 06 0152W 1849 6 482,34
3. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 10 0800W 1849 6 446,44
4. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0244W 1849 6 403,94
5. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 11 0275W 1849 6 377,96
6. KA 04 004 Keller + Henning 05102 07 0203W 1849 6 173,76
7. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 10 2650W 1668 5 263,24
8. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 10 0706W 1629 5 351,66
9. KA 04 004 Keller + Henning 05003 09 0302W 1629 5 249,25
10. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 11 1012W 1532 5 336,24
11. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 09016 11 0161W 1532 5 316,83
12. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 09 1141W 1532 5 264,63
13. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 07 0768W 1532 5 224,50
14. KA 01 002 Streit Theo 03048 11 1175W 1442 5 395,42
15. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0253W 1442 5 357,08
16. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 05995 10 0142W 1442 5 308,79
17. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0204W 1442 5 304,38
18. KA 04 004 Keller + Henning 05102 09 0029W 1442 5 267,97
19. KA 07 007 Groß Stefan 05838 08 0218W 1442 5 240,57
20. KA 01 002 Streit Theo 03048 10 0857W 1442 5 210,79

RV-Beste jährige Männchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring km Preise As-Punkte
1. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 04455 12 0687 1668 5 234,18
2. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 12 0251 1629 5 160,53
3. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 12 0637 1351 4 107,27
4. KA 12 002 Eck W. u. H. 09016 12 0323 1131 3 210,36
5. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 04455 12 0696 1131 3 136,24
6. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0147 1125 4 127,28
7. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 12 0310 1041 3 159,31
8. KA 08 001 Seethaler Bernd 05899 12 0758 1034 3 212,65
9. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0850 1034 3 148,55
10. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0137 1034 3 84,72
11. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0878 995 3 107,01
12. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 12 0249 944 3 236,58
13. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 12 0365 944 3 189,61
14. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 05995 12 0027 854 3 60,63
15. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 12 0314 815 3 292,92
16. KA 07 007 Groß Stefan 05838 12 0303 815 3 170,67
17. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 05995 12 0018 814 2 132,13
18. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 12 0070 814 2 91,05
19. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 12 0055 724 2 174,98
20. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0868 724 2 141,87

RV-Beste jährige Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring km Preise As-Punkte
1. KA 01 002 Streit Theo 03048 12 0436W 1532 5 223,64
2. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0199W 1448 4 199,01
3. KA 07 007 Groß Stefan 05838 12 0330W 1448 4 177,79
4. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0791W 1312 4 277,95
5. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0198W 1261 4 274,95
6. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0795W 1131 3 241,42
7. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0155W 1131 3 193,63
8. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 05995 12 0039W 1131 3 191,26
9. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0200W 1131 3 162,55
10. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 12 0254W 1131 3 127,75
11. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 12 0601W 1125 4 213,34
12. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 12 0217W 1125 4 208,35
13. KA 08 009 Hilbel Peter 09984 12 1150W 1125 4 176,91
14. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 12 0607W 1125 4 146,75
15. KA 08 001 Seethaler Bernd 05899 12 0769W 995 3 103,79
16. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 05102 12 0596W 944 3 226,86
17. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 12 0664W 944 3 83,84
18. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 12 0062W 944 3 61,66
19. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 12 0338W 905 3 159,30
20. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 05995 12 0029W 905 3 46,95

VG-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 8747 28 1651,43
2. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 7706 25 1566,54
3. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 7396 24 1493,52
4. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 6905 22 1101,33
5. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 6807 21 1066,00
6. KA 07 007 Groß Stefan 6091 20 912,90
7. KA 12 002 Eck W. u. H. 4188 13 638,90
8. KA 12 008 Mühlbauer Roland 1267 5 151,04

Stadtmeisterschaft ES Karlstadt

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. KA 01 001 Rienecker Erwin 5943 20 1145,16
2. KA 04 004 Keller + Henning 5271 17 627,87
3. KA 01 002 Streit Theo 5126 18 1118,71
4. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 4358 15 658,69
5. KA 04 007 Csapo Hans 2793 9 423,57
6. KA 05 009 Reusch Rudolf 2201 7 282,54

Deutsche VB-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. KA 01 001 Rienecker Erwin 3 245,82 1281
2. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 2 169,61 854
3. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 2 162,51 854
4. KA 04 007 Csapo Hans 2 146,45 854
5. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 2 110,26 854
6. KA 08 009 Hilbel Peter 2 67,76 854
7. KA 01 002 Streit Theo 1 33,03 427

As-Vogel des Verbandes

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 09016 11 0175 1 99,96 427
2. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 11 0101 1 92,50 427
3. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 09 0682 1 90,88 427
4. KA 08 001 Seethaler Bernd 05899 11 0031 1 89,50 427
5. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 05995 12 0018 1 87,37 427
6. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0232 1 87,29 427
7. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 09016 10 0085 1 87,25 427
8. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 10 0164 1 85,40 427
9. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 04455 12 0696 1 85,20 427
10. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 09536 10 0638 1 84,89 427
11. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 09 1132 1 84,61 427
12. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 09016 11 0113 1 81,69 427
13. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 11 1043 1 81,57 427
14. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0120 1 76,64 427
15. KA 01 002 Streit Theo 03048 10 0858 1 74,23 427
16. KA 12 002 Eck W. u. H. 09016 09 1204 1 72,45 427
17. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 12 0365 1 71,27 427
18. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 09016 09 1325 1 69,65 427
19. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 11 1006 1 69,06 427
20. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 12 0310 1 64,68 427

As-Weibchen des Verbandes

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 06 0152W 1 99,25 427
2. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 11 0285W 1 97,59 427
3. KA 04 007 Csapo Hans 05102 10 1454W 1 97,40 427
4. KA 07 007 Groß Stefan 05838 08 0218W 1 96,65 427
5. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 11 0275W 1 95,78 427
6. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 10 0706W 1 94,83 427
7. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0795W 1 93,13 427
8. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 05102 12 0596W 1 92,11 427
9. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0201W 1 90,77 427
10. KA 07 007 Groß Stefan 05838 09 0474W 1 86,54 427
11. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 10 0800W 1 81,93 427
12. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0791W 1 79,40 427
13. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0200W 1 75,93 427
14. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 11 0161W 1 75,18 427
15. KA 04 004 Keller + Henning 05003 09 0302W 1 75,06 427
16. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 10 1060W 1 71,63 427
17. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0299W 1 69,81 427
18. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 12 0254W 1 68,55 427
19. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 05995 10 0142W 1 67,36 427
20. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 12 0607W 1 58,41 427

VB-Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. KA 01 001 Rienecker Erwin 3 165,94 1281
2. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 2 75,57 854
3. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 1 35,75 427
4. KA 08 001 Seethaler Bernd 1 11,64 427

RV-Verbandsmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 17 1259,97 5243
2. KA 08 009 Hilbel Peter 17 1194,59 5449
3. KA 01 002 Streit Theo 16 1173,36 4816
4. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 16 1072,10 5022
5. KA 01 001 Rienecker Erwin 15 1130,13 4389
6. KA 04 011 Franz Norbert 15 845,53 4635
7. KA 04 004 Keller + Henning 14 788,10 4374
8. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 14 765,03 4690
9. KA 04 007 Csapo Hans 10 552,80 3216
10. KA 05 009 Reusch Rudolf 8 337,15 2358

Klinik-Cup

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 19 1257,48 6313
2. KA 01 002 Streit Theo 19 1173,08 6203
3. KA 01 001 Rienecker Erwin 19 1171,91 6189
4. KA 04 011 Franz Norbert 19 882,94 6519
5. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 18 1053,95 6284
6. KA 08 009 Hilbel Peter 17 1100,71 6077
7. KA 04 004 Keller + Henning 16 764,98 5636
8. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 14 690,14 5208
9. KA 05 009 Reusch Rudolf 10 357,25 3212
10. KA 04 007 Csapo Hans 9 459,24 3417

Verbands-Jugend Kat4

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 18 1542,85 5670

zurück zur Startseite