Zwischenauswertung Meisterschaften RV Karlstadt u. Umgebg Stand: 16. Juni 2013

RV-Flüge u. 1. Konkurse Altreise RV-Meisterschaft RV-Männchen-Meisterschaft
RV-Weibchen-Meisterschaft RV-Jährigen-Meisterschaft RV-Beste Altmännchen
RV-Beste Altweibchen RV-Beste jährige Männchen RV-Beste jährige Weibchen
VG-Meisterschaft Stadtmeisterschaft ES Karlstadt Deutsche VB-Meisterschaft
As-Vogel des Verbandes As-Weibchen des Verbandes VB-Jährigenmeisterschaft
RV-Verbandsmeisterschaft Klinik-Cup Verbands-Jugend Kat4

RV-Flüge u. 1. Konkurse Altreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F03/13 11.05.2013 Pirmasens 181 18 636 Malczyk Franz+Heinr. 09016.09.1141W
F04/13 18.05.2013 Hannweiler 220 19 614 Mann Wilhelm +Helga 05995.10.0141
F06/13 02.06.2013 Toul F 317 19 562 Streit Theo 03048.11.1179
F07/13 08.06.2013 Langres F 407 18 485 Rienecker Erwin 03048.11.1012W
F08/13 15.06.2013 Langres F 407 17 395 Gehrlinger MFG+Hofm 09016.11.0175
5 1532 91 2692

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 25 7660 1410,44
2. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 22 6981 1438,92
3. KA 01 002 Streit Theo 22 6665 1418,88
4. KA 01 001 Rienecker Erwin 22 6626 1533,80
5. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 21 6496 1110,11
6. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 20 6264 1317,01
7. KA 08 009 Hilbel Peter 19 6270 1123,91
8. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 19 6076 919,41
9. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 19 5857 789,91
10. KA 04 004 Keller + Henning 19 5779 803,69
11. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 18 5856 871,59
12. KA 08 001 Seethaler Bernd 17 5687 805,81
13. KA 07 007 Groß Stefan 16 4823 749,96
14. KA 04 007 Csapo Hans 15 4873 643,58
15. KA 04 011 Franz Norbert 15 4732 751,08
16. KA 12 002 Eck W. u. H. 13 4188 638,90
17. KA 05 009 Reusch Rudolf 11 3272 495,13
18. KA 12 008 Mühlbauer Roland 5 1267 151,04
19. KA 06 005 Wirth Edi 1 220 9,76

RV-Männchen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 4415 14 882,98
2. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 4156 13 654,06
3. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 4098 13 623,94
4. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 3969 13 563,15
5. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 3917 12 629,57
6. KA 08 009 Hilbel Peter 3794 11 648,86
7. KA 01 002 Streit Theo 3601 12 547,87
8. KA 08 001 Seethaler Bernd 3341 10 558,92
9. KA 04 011 Franz Norbert 3200 10 586,16
10. KA 01 001 Rienecker Erwin 3155 11 625,13
11. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 3154 10 681,72
12. KA 12 002 Eck W. u. H. 2973 9 544,42
13. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 2837 9 559,10
14. KA 05 009 Reusch Rudolf 2108 7 317,23
15. KA 04 007 Csapo Hans 1622 5 175,95
16. KA 07 007 Groß Stefan 1397 6 302,32
17. KA 12 008 Mühlbauer Roland 905 3 125,57
18. KA 06 005 Wirth Edi 220 1 9,76

RV-Weibchen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 4596 15 980,28
2. KA 01 001 Rienecker Erwin 4376 14 1026,65
3. KA 01 002 Streit Theo 4189 14 982,19
4. KA 04 004 Keller + Henning 3969 13 534,34
5. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 3788 12 677,67
6. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 3607 11 535,72
7. KA 08 009 Hilbel Peter 3471 11 655,80
8. KA 04 007 Csapo Hans 3471 11 481,78
9. KA 07 007 Groß Stefan 3381 11 476,23
10. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 3375 12 712,29
11. KA 08 001 Seethaler Bernd 3290 10 398,64
12. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 2747 9 422,57
13. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 2023 7 352,72
14. KA 05 009 Reusch Rudolf 1351 4 221,75
15. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 1131 3 147,87
16. KA 12 002 Eck W. u. H. 1028 4 84,08
17. KA 12 008 Mühlbauer Roland 181 1 21,70

RV-Jährigen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 3510 11 461,08
2. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 3393 9 537,71
3. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 3381 11 577,49
4. KA 08 009 Hilbel Peter 3024 9 436,31
5. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 2533 7 362,65
6. KA 08 001 Seethaler Bernd 2527 8 459,86
7. KA 12 002 Eck W. u. H. 2346 7 304,84
8. KA 01 001 Rienecker Erwin 2256 7 452,97
9. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 1978 6 199,83
10. KA 01 002 Streit Theo 1933 7 355,77
11. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 1849 6 234,45
12. KA 07 007 Groß Stefan 1810 6 268,97
13. KA 04 004 Keller + Henning 1391 5 245,61
14. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 1345 5 201,08
15. KA 04 011 Franz Norbert 1125 4 224,61
16. KA 12 008 Mühlbauer Roland 724 2 56,70
17. KA 04 007 Csapo Hans 401 2 36,32
18. KA 05 009 Reusch Rudolf 317 1 81,38
19. KA 06 005 Wirth Edi 220 1 9,76

RV-Beste Altmännchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring km Preise As-Punkte
1. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 11 0286 1532 5 399,97
2. KA 08 009 Hilbel Peter B 11 6315984 1532 5 365,80
3. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 09016 11 0113 1532 5 365,21
4. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 09 0682 1532 5 301,38
5. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 09016 09 1322 1532 5 285,28
6. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 09016 08 0266 1532 5 281,48
7. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 08 0412 1532 5 205,66
8. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 09016 09 1325 1351 4 316,22
9. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 09016 11 0175 1351 4 307,64
10. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 11 0371 1351 4 257,72
11. KA 01 002 Streit Theo 03048 10 0758 1351 4 196,07
12. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0206 1351 4 145,21
13. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 05102 11 1998 1312 4 220,12
14. KA 08 001 Seethaler Bernd 05899 11 0002 1312 4 154,52
15. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 09016 10 0066 1312 4 147,91
16. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0232 1215 4 273,07
17. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 05995 10 0108 1215 4 227,48
18. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 11 0330 1215 4 200,61
19. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 05102 11 1992 1215 4 161,49
20. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 10 2637 1131 3 144,32

RV-Beste Altweibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring km Preise As-Punkte
1. KA 01 002 Streit Theo 03048 10 0849W 1532 5 413,48
2. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 06 0152W 1532 5 387,93
3. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 10 0800W 1532 5 386,30
4. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 11 1012W 1532 5 336,24
5. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0244W 1532 5 327,72
6. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 11 0275W 1532 5 288,45
7. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 09 1141W 1532 5 264,63
8. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 07 0768W 1532 5 224,50
9. KA 04 004 Keller + Henning 05102 07 0203W 1532 5 135,30
10. KA 04 007 Csapo Hans 05102 10 1454W 1351 4 261,31
11. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 10 2650W 1351 4 208,69
12. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. PL 10 0028423W 1351 4 189,74
13. KA 08 001 Seethaler Bernd 05899 11 0030W 1351 4 143,10
14. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 05995 09 0093W 1351 4 118,19
15. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 10 0706W 1312 4 304,11
16. KA 04 004 Keller + Henning 05003 09 0302W 1312 4 211,49
17. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 11 0260W 1312 4 133,00
18. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 09016 11 0161W 1215 4 248,30
19. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0299W 1215 4 242,05
20. KA 04 007 Csapo Hans 05102 10 1410W 1215 4 112,88

RV-Beste jährige Männchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring km Preise As-Punkte
1. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 04455 12 0687 1351 4 171,24
2. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 12 0251 1312 4 132,56
3. KA 12 002 Eck W. u. H. 09016 12 0323 1131 3 210,36
4. KA 08 001 Seethaler Bernd 05899 12 0758 1034 3 212,65
5. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0850 1034 3 148,55
6. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0137 1034 3 84,72
7. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 12 0637 1034 3 76,50
8. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0878 995 3 107,01
9. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 12 0249 944 3 236,58
10. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 05995 12 0018 814 2 132,13
11. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 04455 12 0696 814 2 121,55
12. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 12 0070 814 2 91,05
13. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0147 808 3 87,42
14. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 12 0310 724 2 157,91
15. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0868 724 2 141,87
16. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. B 12 6011367 724 2 64,41
17. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0881 724 2 55,51
18. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 09016 12 0036 718 3 134,93
19. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 12 0365 627 2 135,76
20. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 12 0372 627 2 118,61

RV-Beste jährige Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring km Preise As-Punkte
1. KA 01 002 Streit Theo 03048 12 0436W 1532 5 223,64
2. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0155W 1131 3 193,63
3. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 05995 12 0039W 1131 3 191,26
4. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0199W 1131 3 181,53
5. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0200W 1131 3 162,55
6. KA 07 007 Groß Stefan 05838 12 0330W 1131 3 84,78
7. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 12 0601W 1125 4 213,34
8. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 12 0217W 1125 4 208,35
9. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0791W 995 3 180,75
10. KA 08 001 Seethaler Bernd 05899 12 0769W 995 3 103,79
11. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0198W 944 3 186,14
12. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 12 0338W 905 3 159,30
13. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0795W 814 2 169,39
14. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 12 0254W 814 2 127,05
15. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 12 0677W 814 2 69,47
16. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 12 0607W 808 3 139,76
17. KA 08 009 Hilbel Peter 09984 12 1150W 808 3 127,96
18. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0156W 808 3 75,41
19. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0852W 724 2 109,83
20. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 05102 12 0596W 627 2 159,03

VG-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 7660 25 1410,44
2. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 6981 22 1438,92
3. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 6264 20 1317,01
4. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 5857 19 789,91
5. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 5856 18 871,59
6. KA 07 007 Groß Stefan 4823 16 749,96
7. KA 12 002 Eck W. u. H. 4188 13 638,90
8. KA 12 008 Mühlbauer Roland 1267 5 151,04

Stadtmeisterschaft ES Karlstadt

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. KA 01 001 Rienecker Erwin 4675 16 922,54
2. KA 01 002 Streit Theo 4492 16 977,83
3. KA 04 004 Keller + Henning 4320 14 392,10
4. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 4041 14 641,54
5. KA 04 007 Csapo Hans 2476 8 407,15
6. KA 05 009 Reusch Rudolf 2201 7 282,54

Deutsche VB-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 5 328,67 2135
2. KA 04 007 Csapo Hans 5 306,33 2135
3. KA 08 009 Hilbel Peter 5 209,57 2135
4. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 4 320,94 1708
5. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 4 311,80 1708
6. KA 01 002 Streit Theo 4 237,72 1708
7. KA 01 001 Rienecker Erwin 3 245,82 1281
8. KA 04 004 Keller + Henning 3 165,14 1281
9. KA 04 011 Franz Norbert 3 131,35 1281

As-Vogel des Verbandes

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 09016 11 0175 2 184,55 854
2. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 09016 11 0113 2 178,23 854
3. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 09 0682 2 173,89 854
4. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0232 2 172,19 854
5. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 09016 09 1325 2 163,57 854
6. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 10 2666 2 148,69 854
7. KA 12 002 Eck W. u. H. 09016 12 0323 2 122,20 854
8. KA 12 002 Eck W. u. H. 09016 09 1204 2 116,83 854
9. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 05995 12 0018 2 111,68 854
10. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 11 0286 2 109,85 854
11. KA 08 001 Seethaler Bernd 05899 11 0002 2 105,02 854
12. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 04455 12 0696 2 103,08 854
13. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 09 2151 2 89,66 854
14. KA 08 009 Hilbel Peter B 11 6315984 2 81,47 854
15. KA 08 001 Seethaler Bernd 05899 12 0758 2 81,22 854
16. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 11 0250 2 70,13 854
17. KA 04 007 Csapo Hans 05102 11 2307 2 69,32 854
18. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 12 0070 2 51,72 854
19. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0137 2 31,63 854
20. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 11 0330 2 30,69 854

As-Weibchen des Verbandes

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. KA 04 007 Csapo Hans 05102 10 1454W 2 188,66 854
2. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 11 0275W 2 170,83 854
3. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 10 0706W 2 164,63 854
4. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0795W 2 160,46 854
5. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 06 0152W 2 140,94 854
6. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0201W 2 131,41 854
7. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 07 0768W 2 124,00 854
8. KA 01 002 Streit Theo 03048 10 0849W 2 122,19 854
9. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0244W 2 111,11 854
10. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 12 0254W 2 107,77 854
11. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 10 0800W 2 100,18 854
12. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0199W 2 98,00 854
13. KA 04 004 Keller + Henning 05003 09 0302W 2 95,84 854
14. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0200W 2 95,39 854
15. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0299W 2 94,24 854
16. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. PL 10 0028423W 2 89,60 854
17. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0791W 2 83,85 854
18. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 05995 12 0039W 2 66,89 854
19. KA 01 002 Streit Theo 03048 12 0436W 2 58,15 854
20. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 10 2650W 2 46,97 854

VB-Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 3 199,63 1281
2. KA 01 001 Rienecker Erwin 3 165,94 1281
3. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 3 162,57 1281
4. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 2 121,39 854
5. KA 08 001 Seethaler Bernd 2 81,22 854
6. KA 01 002 Streit Theo 1 41,97 427

RV-Verbandsmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 14 1052,28 4292
2. KA 08 009 Hilbel Peter 14 958,23 4498
3. KA 01 002 Streit Theo 13 1020,21 3865
4. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 13 878,39 4071
5. KA 01 001 Rienecker Erwin 12 977,68 3438
6. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 12 711,19 4056
7. KA 04 011 Franz Norbert 12 684,69 3684
8. KA 04 004 Keller + Henning 11 595,79 3423
9. KA 04 007 Csapo Hans 10 552,80 3216
10. KA 05 009 Reusch Rudolf 7 303,58 2041

Klinik-Cup

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 16 1007,48 5362
2. KA 01 002 Streit Theo 16 959,57 5252
3. KA 04 011 Franz Norbert 15 639,15 5251
4. KA 01 001 Rienecker Erwin 14 880,68 4604
5. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 13 778,03 4699
6. KA 08 009 Hilbel Peter 13 758,01 4809
7. KA 04 004 Keller + Henning 12 458,78 4368
8. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 11 563,87 4257
9. KA 05 009 Reusch Rudolf 9 297,03 2895
10. KA 04 007 Csapo Hans 8 442,82 3100

Verbands-Jugend Kat4

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 15 1282,63 4719

zurück zur Startseite