Zwischenauswertung Meisterschaften RV Karlstadt u. Umgebg Stand: 10. Juni 2013

RV-Flüge u. 1. Konkurse Altreise RV-Meisterschaft RV-Männchen-Meisterschaft
RV-Weibchen-Meisterschaft RV-Jährigen-Meisterschaft RV-Beste Altmännchen
RV-Beste Altweibchen RV-Beste jährige Männchen RV-Beste jährige Weibchen
VG-Meisterschaft Stadtmeisterschaft ES Karlstadt

RV-Flüge u. 1. Konkurse Altreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F03/13 11.05.2013 Pirmasens 181 18 636 Malczyk Franz+Heinr. 09016.09.1141W
F04/13 18.05.2013 Hannweiler 220 19 614 Mann Wilhelm +Helga 05995.10.0141
F06/13 02.06.2013 Toul F 317 19 562 Streit Theo 03048.11.1179
F07/13 08.06.2013 Langres F 407 18 485 Rienecker Erwin 03048.11.1012W
4 1125 74 2297

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. KA 01 002 Streit Theo 20 5625 1315,14
2. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 20 5625 1277,47
3. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 18 5224 1155,69
4. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 17 5082 1079,74
5. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 17 5043 675,52
6. KA 08 009 Hilbel Peter 17 5004 1065,84
7. KA 01 001 Rienecker Erwin 17 4965 1124,17
8. KA 04 004 Keller + Henning 17 4965 709,75
9. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 17 4907 1020,28
10. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 15 4448 849,93
11. KA 04 011 Franz Norbert 14 4325 726,84
12. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 14 4002 779,35
13. KA 07 007 Groß Stefan 14 3783 565,52
14. KA 08 001 Seethaler Bernd 13 4008 652,26
15. KA 04 007 Csapo Hans 13 3833 453,75
16. KA 12 002 Eck W. u. H. 10 2554 580,93
17. KA 05 009 Reusch Rudolf 8 2335 395,48
18. KA 12 008 Mühlbauer Roland 5 1267 151,04
19. KA 06 005 Wirth Edi 1 220 9,76

RV-Männchen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 3194 11 775,41
2. KA 01 002 Streit Theo 3194 11 558,33
3. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 3194 11 471,52
4. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 3013 10 647,43
5. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 2974 10 652,78
6. KA 04 011 Franz Norbert 2877 10 516,27
7. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 2696 9 573,51
8. KA 08 009 Hilbel Peter 2657 9 600,79
9. KA 01 001 Rienecker Erwin 2431 9 600,65
10. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 2386 8 502,59
11. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 2153 8 583,77
12. KA 08 001 Seethaler Bernd 2120 7 358,17
13. KA 12 002 Eck W. u. H. 1752 6 396,69
14. KA 05 009 Reusch Rudolf 1611 6 274,79
15. KA 07 007 Groß Stefan 1397 6 302,32
16. KA 04 007 Csapo Hans 1215 4 140,34
17. KA 12 008 Mühlbauer Roland 905 3 125,57
18. KA 06 005 Wirth Edi 220 1 9,76

RV-Weibchen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. KA 01 002 Streit Theo 3375 12 943,87
2. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 3375 12 817,03
3. KA 01 001 Rienecker Erwin 3155 11 823,63
4. KA 04 004 Keller + Henning 3155 11 443,04
5. KA 08 009 Hilbel Peter 2974 10 667,90
6. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 2974 10 528,43
7. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 2968 11 635,77
8. KA 04 007 Csapo Hans 2657 9 356,02
9. KA 07 007 Groß Stefan 2567 9 321,68
10. KA 08 001 Seethaler Bernd 2476 8 389,55
11. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 2392 7 280,58
12. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 2069 7 326,58
13. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 1429 6 256,74
14. KA 05 009 Reusch Rudolf 1041 3 149,41
15. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 944 3 93,77
16. KA 12 002 Eck W. u. H. 660 3 48,29
17. KA 12 008 Mühlbauer Roland 181 1 21,70

RV-Jährigen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 2974 10 540,37
2. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 2696 9 436,08
3. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 2340 8 339,79
4. KA 08 009 Hilbel Peter 2256 7 379,66
5. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 1849 6 190,39
6. KA 08 001 Seethaler Bernd 1713 6 412,14
7. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 1662 6 188,87
8. KA 01 001 Rienecker Erwin 1572 6 388,16
9. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 1532 5 221,27
10. KA 01 002 Streit Theo 1526 6 309,56
11. KA 07 007 Groß Stefan 1403 5 211,39
12. KA 04 004 Keller + Henning 1391 5 245,61
13. KA 12 002 Eck W. u. H. 1164 4 174,35
14. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 1119 5 196,73
15. KA 04 011 Franz Norbert 938 4 214,34
16. KA 12 008 Mühlbauer Roland 724 2 56,70
17. KA 04 007 Csapo Hans 401 2 36,32
18. KA 05 009 Reusch Rudolf 317 1 81,38
19. KA 06 005 Wirth Edi 220 1 9,76

RV-Beste Altmännchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring km Preise As-Punkte
1. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 11 0286 1125 4 358,30
2. KA 08 009 Hilbel Peter B 11 6315984 1125 4 302,16
3. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 09016 11 0113 1125 4 281,88
4. KA 04 011 Franz Norbert 05102 10 1542 1125 4 268,86
5. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 09016 08 0266 1125 4 267,09
6. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 09016 09 1322 1125 4 266,34
7. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 09 0682 1125 4 208,96
8. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 08 0412 1125 4 199,60
9. KA 01 002 Streit Theo 03048 11 1156 1125 4 184,96
10. KA 01 002 Streit Theo 03048 10 0820 1125 4 166,84
11. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 09016 11 0324 1125 4 50,03
12. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 11 0371 944 3 250,90
13. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 09016 09 1325 944 3 241,98
14. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0222 944 3 227,39
15. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0217 944 3 220,44
16. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 09016 11 0175 944 3 207,64
17. KA 01 002 Streit Theo 03048 11 1189 944 3 206,53
18. KA 04 011 Franz Norbert 08195 09 0480 944 3 185,31
19. KA 01 002 Streit Theo 03048 10 0758 944 3 162,74
20. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0206 944 3 139,91

RV-Beste Altweibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring km Preise As-Punkte
1. KA 01 002 Streit Theo 03048 10 0849W 1125 4 358,18
2. KA 01 002 Streit Theo 03048 11 1175W 1125 4 345,07
3. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 11 1012W 1125 4 312,76
4. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 10 0800W 1125 4 302,21
5. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 09 0613W 1125 4 294,56
6. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 06 0152W 1125 4 288,69
7. KA 08 009 Hilbel Peter B 11 6110380W 1125 4 266,36
8. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0244W 1125 4 266,36
9. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0253W 1125 4 261,98
10. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 09 1141W 1125 4 260,84
11. KA 01 002 Streit Theo 03048 10 0830W 1125 4 240,62
12. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 11 0275W 1125 4 192,24
13. KA 04 004 Keller + Henning 05102 09 0029W 1125 4 187,55
14. KA 01 002 Streit Theo 03048 10 0857W 1125 4 186,31
15. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 07 0768W 1125 4 170,71
16. KA 07 007 Groß Stefan 05838 09 0489W 1125 4 157,17
17. KA 04 004 Keller + Henning 05102 07 0203W 1125 4 120,15
18. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 10 0165W 944 3 256,22
19. KA 04 007 Csapo Hans 05102 10 1454W 944 3 163,58
20. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 10 2650W 944 3 158,69

RV-Beste jährige Männchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring km Preise As-Punkte
1. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 12 0249 944 3 236,58
2. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 04455 12 0687 944 3 168,97
3. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 12 0251 905 3 95,44
4. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0147 808 3 87,42
5. KA 12 002 Eck W. u. H. 09016 12 0323 724 2 155,81
6. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0868 724 2 141,87
7. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0881 724 2 55,51
8. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 09016 12 0036 718 3 134,93
9. KA 08 001 Seethaler Bernd 05899 12 0758 627 2 173,26
10. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0850 627 2 128,10
11. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 12 0637 627 2 53,77
12. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0137 627 2 40,78
13. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0878 588 2 105,49
14. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 09016 12 0225 588 2 71,91
15. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 12 0615 537 2 130,42
16. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 09016 12 0190 537 2 98,13
17. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 12 0069 537 2 84,18
18. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 12 0608 537 2 77,32
19. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 12 0307 537 2 60,08
20. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 05995 12 0027 537 2 41,05

RV-Beste jährige Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring km Preise As-Punkte
1. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 12 0601W 1125 4 213,34
2. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 12 0217W 1125 4 208,35
3. KA 01 002 Streit Theo 03048 12 0436W 1125 4 177,43
4. KA 08 009 Hilbel Peter 09984 12 1150W 808 3 127,96
5. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0156W 808 3 75,41
6. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0155W 724 2 176,96
7. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0199W 724 2 136,08
8. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 05995 12 0039W 724 2 131,41
9. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0852W 724 2 109,83
10. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0200W 724 2 82,25
11. KA 07 007 Groß Stefan 05838 12 0330W 724 2 27,20
12. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 12 0062W 627 2 24,60
13. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0791W 588 2 98,93
14. KA 08 001 Seethaler Bernd 05899 12 0769W 588 2 95,46
15. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 05995 12 0019W 588 2 17,93
16. KA 04 004 Keller + Henning 05102 12 0214W 537 2 156,41
17. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0198W 537 2 138,41
18. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 12 0322W 537 2 133,76
19. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0116W 537 2 98,00
20. KA 04 004 Keller + Henning 05102 12 0198W 537 2 87,60

VG-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 5625 20 1277,47
2. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 5082 17 1079,74
3. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 5043 17 675,52
4. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 4907 17 1020,28
5. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 4008 13 678,00
6. KA 07 007 Groß Stefan 3783 14 565,52
7. KA 12 002 Eck W. u. H. 2554 10 580,93
8. KA 12 008 Mühlbauer Roland 1267 5 151,04

Stadtmeisterschaft ES Karlstadt

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. KA 01 002 Streit Theo 4088 15 919,75
2. KA 04 004 Keller + Henning 3512 12 360,18
3. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 3233 12 470,66
4. KA 01 001 Rienecker Erwin 3059 12 689,78
5. KA 04 007 Csapo Hans 2072 7 309,07
6. KA 05 009 Reusch Rudolf 1797 6 250,23

zurück zur Startseite