Zwischenauswertung Meisterschaften RV Karlstadt u. Umgebg Stand: 03. Juni 2013

RV-Flüge u. 1. Konkurse Altreise RV-Meisterschaft RV-Männchen-Meisterschaft
RV-Weibchen-Meisterschaft RV-Jährigen-Meisterschaft RV-Beste Altmännchen
RV-Beste Altweibchen RV-Beste jährige Männchen RV-Beste jährige Weibchen
VG-Meisterschaft Stadtmeisterschaft ES Karlstadt

RV-Flüge u. 1. Konkurse Altreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F03/13 11.05.2013 Pirmasens 181 18 636 Malczyk Franz+Heinr. 09016.09.1141W
F04/13 18.05.2013 Hannweiler 220 19 614 Mann Wilhelm +Helga 05995.10.0141
F06/13 02.06.2013 Toul F 317 19 562 Streit Theo 03048.11.1179
3 718 56 1812

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. KA 01 002 Streit Theo 15 3590 1113,07
2. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 15 3590 1006,26
3. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 15 3590 981,95
4. KA 01 001 Rienecker Erwin 15 3590 953,69
5. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 15 3590 854,02
6. KA 07 007 Groß Stefan 13 3150 584,71
7. KA 08 009 Hilbel Peter 12 3047 812,74
8. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 12 3047 791,71
9. KA 04 004 Keller + Henning 12 3047 530,58
10. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 12 3047 442,60
11. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 11 2866 688,86
12. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 11 2827 489,69
13. KA 04 011 Franz Norbert 11 2594 617,40
14. KA 08 001 Seethaler Bernd 10 2568 584,77
15. KA 05 009 Reusch Rudolf 8 2245 450,32
16. KA 04 007 Csapo Hans 8 1876 266,30
17. KA 12 002 Eck W. u. H. 8 1740 428,19
18. KA 12 008 Mühlbauer Roland 4 860 94,87
19. KA 06 005 Wirth Edi 1 220 9,76

RV-Männchen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 2154 9 639,17
2. KA 01 002 Streit Theo 2154 9 547,92
3. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 2154 9 341,73
4. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 2154 9 338,19
5. KA 01 001 Rienecker Erwin 1973 8 466,48
6. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 1973 8 331,28
7. KA 04 011 Franz Norbert 1792 7 431,01
8. KA 08 009 Hilbel Peter 1753 7 482,49
9. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 1656 7 449,15
10. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 1611 6 474,74
11. KA 05 009 Reusch Rudolf 1611 6 274,79
12. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 1475 6 425,04
13. KA 07 007 Groß Stefan 1397 6 302,32
14. KA 12 002 Eck W. u. H. 1203 6 320,95
15. KA 08 001 Seethaler Bernd 1132 4 162,13
16. KA 12 008 Mühlbauer Roland 679 3 73,17
17. KA 04 007 Csapo Hans 582 3 102,36
18. KA 06 005 Wirth Edi 220 1 9,76

RV-Weibchen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. KA 01 002 Streit Theo 2154 9 743,16
2. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 2154 9 631,23
3. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 2154 9 554,91
4. KA 01 001 Rienecker Erwin 2154 9 547,29
5. KA 04 004 Keller + Henning 1973 8 362,26
6. KA 07 007 Groß Stefan 1934 8 379,09
7. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 1792 7 446,14
8. KA 08 009 Hilbel Peter 1792 7 433,59
9. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 1753 7 262,29
10. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 1656 7 296,98
11. KA 08 001 Seethaler Bernd 1572 6 383,81
12. KA 04 007 Csapo Hans 1436 6 198,00
13. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 1022 5 252,42
14. KA 05 009 Reusch Rudolf 854 3 174,58
15. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 757 3 76,92
16. KA 12 002 Eck W. u. H. 660 3 48,29
17. KA 12 008 Mühlbauer Roland 181 1 21,70

RV-Jährigen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 1792 7 344,54
2. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 1753 7 435,43
3. KA 01 001 Rienecker Erwin 1572 6 388,16
4. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 1572 6 329,88
5. KA 04 004 Keller + Henning 1391 5 245,61
6. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 1352 5 178,63
7. KA 08 001 Seethaler Bernd 1313 5 321,19
8. KA 08 009 Hilbel Peter 1300 6 247,41
9. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 1255 5 229,54
10. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 1171 4 132,71
11. KA 01 002 Streit Theo 1119 5 252,15
12. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 1119 5 196,73
13. KA 07 007 Groß Stefan 996 4 191,64
14. KA 04 011 Franz Norbert 938 4 214,34
15. KA 12 002 Eck W. u. H. 757 3 82,37
16. KA 04 007 Csapo Hans 401 2 36,32
17. KA 05 009 Reusch Rudolf 317 1 81,38
18. KA 12 008 Mühlbauer Roland 317 1 0,53
19. KA 06 005 Wirth Edi 220 1 9,76

RV-Beste Altmännchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring km Preise As-Punkte
1. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 11 0286 718 3 261,39
2. KA 04 011 Franz Norbert 05102 10 1542 718 3 250,96
3. KA 08 009 Hilbel Peter B 11 6315984 718 3 249,69
4. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 11 1015 718 3 236,57
5. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 09016 10 0298 718 3 222,12
6. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 09016 11 0186 718 3 218,48
7. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 09016 08 0266 718 3 198,57
8. KA 01 002 Streit Theo 03048 10 0809 718 3 189,89
9. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 09016 10 0270 718 3 185,94
10. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 09016 11 0113 718 3 184,35
11. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 09016 09 1322 718 3 181,15
12. KA 01 002 Streit Theo 03048 11 1156 718 3 180,02
13. KA 01 002 Streit Theo 03048 11 1179 718 3 178,01
14. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 11 1006 718 3 169,83
15. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 11 0142 718 3 166,84
16. KA 01 002 Streit Theo 03048 10 0820 718 3 140,91
17. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 08 0412 718 3 129,85
18. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 09 0682 718 3 124,39
19. KA 07 007 Groß Stefan 05838 08 0213 718 3 120,96
20. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 08 0425 718 3 117,61

RV-Beste Altweibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring km Preise As-Punkte
1. KA 01 002 Streit Theo 03048 11 1175W 718 3 269,14
2. KA 01 002 Streit Theo 03048 10 0849W 718 3 266,82
3. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 10 0800W 718 3 266,41
4. KA 08 009 Hilbel Peter B 11 6110380W 718 3 233,03
5. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 06 0152W 718 3 231,90
6. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 09 0613W 718 3 220,49
7. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 11 1012W 718 3 212,76
8. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0253W 718 3 208,28
9. KA 01 002 Streit Theo 03048 11 1158W 718 3 207,20
10. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0244W 718 3 191,05
11. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 09 1141W 718 3 178,74
12. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0204W 718 3 171,98
13. KA 01 002 Streit Theo 03048 10 0857W 718 3 164,71
14. KA 01 002 Streit Theo 03048 10 0830W 718 3 157,29
15. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 05995 10 0142W 718 3 154,30
16. KA 07 007 Groß Stefan 05838 08 0218W 718 3 137,31
17. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 10 1060W 718 3 132,86
18. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 11 0190W 718 3 132,27
19. KA 07 007 Groß Stefan 05838 09 0489W 718 3 118,90
20. KA 04 004 Keller + Henning 05102 09 0029W 718 3 115,33

RV-Beste jährige Männchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring km Preise As-Punkte
1. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 09016 12 0036 718 3 134,93
2. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 12 0249 537 2 147,69
3. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 12 0615 537 2 130,42
4. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 09016 12 0190 537 2 98,13
5. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 12 0069 537 2 84,18
6. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 12 0608 537 2 77,32
7. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 04455 12 0687 537 2 72,67
8. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 12 0307 537 2 60,08
9. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 05995 12 0027 537 2 41,05
10. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 12 0314 498 2 194,32
11. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0859 498 2 103,34
12. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0123 498 2 93,47
13. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 12 0251 498 2 86,18
14. KA 07 007 Groß Stefan 05838 12 0303 498 2 84,66
15. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 12 0277 498 2 82,17
16. KA 04 011 Franz Norbert 05102 12 0057 401 2 124,91
17. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 12 0619 401 2 110,14
18. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0147 401 2 80,01
19. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 12 0669 401 2 41,47
20. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0884 401 2 31,54

RV-Beste jährige Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring km Preise As-Punkte
1. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 12 0217W 718 3 201,56
2. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 12 0601W 718 3 136,80
3. KA 01 002 Streit Theo 03048 12 0436W 718 3 120,02
4. KA 04 004 Keller + Henning 05102 12 0214W 537 2 156,41
5. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0198W 537 2 138,41
6. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 12 0322W 537 2 133,76
7. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0116W 537 2 98,00
8. KA 04 004 Keller + Henning 05102 12 0198W 537 2 87,60
9. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 09536 12 1481W 537 2 49,04
10. KA 08 001 Seethaler Bernd 05899 12 0767W 498 2 143,42
11. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 12 0338W 498 2 133,54
12. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 12 0379W 498 2 109,70
13. KA 08 001 Seethaler Bernd 05899 12 0776W 498 2 97,98
14. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 12 0081W 498 2 80,09
15. KA 08 009 Hilbel Peter 09984 12 1150W 401 2 112,53
16. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 05995 12 0038W 401 2 103,38
17. KA 01 001 Rienecker Erwin 00004 12 0701W 401 2 100,31
18. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 12 0607W 401 2 70,06
19. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 12 0679W 401 2 50,08
20. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0156W 401 2 3,81

VG-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 3590 15 1006,26
2. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 3590 15 981,95
3. KA 07 007 Groß Stefan 3150 13 584,71
4. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 3047 12 791,71
5. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 3047 12 442,60
6. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 2827 11 489,69
7. KA 12 002 Eck W. u. H. 1740 8 428,19
8. KA 12 008 Mühlbauer Roland 860 4 94,87

Stadtmeisterschaft ES Karlstadt

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. KA 01 002 Streit Theo 2876 12 777,77
2. KA 01 001 Rienecker Erwin 2655 11 612,00
3. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 2021 9 377,65
4. KA 04 004 Keller + Henning 1896 8 216,46
5. KA 05 009 Reusch Rudolf 1393 5 242,78
6. KA 04 007 Csapo Hans 860 4 118,47

zurück zur Startseite