Zwischenauswertung Meisterschaften RV Karlstadt u. Umgebg Stand: 28. Mai 2013

RV-Flüge u. 1. Konkurse Altreise RV-Meisterschaft RV-Männchen-Meisterschaft
RV-Weibchen-Meisterschaft RV-Jährigen-Meisterschaft RV-Beste Altmännchen
RV-Beste Altweibchen RV-Beste jährige Männchen RV-Beste jährige Weibchen
VG-Meisterschaft Stadtmeisterschaft ES Karlstadt

RV-Flüge u. 1. Konkurse Altreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F03/13 11.05.2013 Pirmasens 181 18 636 Malczyk Franz+Heinr. 09016.09.1141W
F04/13 18.05.2013 Hannweiler 220 19 614 Mann Wilhelm +Helga 05995.10.0141
2 401 37 1250

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 10 2005 848,18
2. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 10 2005 779,74
3. KA 01 002 Streit Theo 10 2005 775,31
4. KA 01 001 Rienecker Erwin 10 2005 729,23
5. KA 08 009 Hilbel Peter 10 2005 666,16
6. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 10 2005 640,69
7. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 10 2005 522,96
8. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 9 1824 670,77
9. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 9 1824 561,83
10. KA 04 011 Franz Norbert 8 1643 447,81
11. KA 12 002 Eck W. u. H. 8 1643 406,80
12. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 8 1643 379,48
13. KA 07 007 Groß Stefan 8 1565 495,75
14. KA 04 004 Keller + Henning 7 1462 331,20
15. KA 04 007 Csapo Hans 6 1281 189,13
16. KA 08 001 Seethaler Bernd 5 1100 332,68
17. KA 05 009 Reusch Rudolf 5 1100 244,89
18. KA 12 008 Mühlbauer Roland 3 543 94,34
19. KA 06 005 Wirth Edi 1 220 9,76

RV-Männchen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 1203 6 503,66
2. KA 01 001 Rienecker Erwin 1203 6 443,94
3. KA 08 009 Hilbel Peter 1203 6 412,62
4. KA 01 002 Streit Theo 1203 6 378,68
5. KA 04 011 Franz Norbert 1203 6 345,86
6. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 1203 6 341,76
7. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 1203 6 331,63
8. KA 12 002 Eck W. u. H. 1203 6 320,95
9. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 1203 6 320,58
10. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 1203 6 276,55
11. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 1022 5 449,79
12. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 1022 5 313,51
13. KA 07 007 Groß Stefan 763 4 310,70
14. KA 08 001 Seethaler Bernd 660 3 176,10
15. KA 05 009 Reusch Rudolf 660 3 160,98
16. KA 04 007 Csapo Hans 582 3 102,36
17. KA 12 008 Mühlbauer Roland 362 2 72,64
18. KA 06 005 Wirth Edi 220 1 9,76

RV-Weibchen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. KA 01 002 Streit Theo 1203 6 517,10
2. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 1203 6 493,81
3. KA 01 001 Rienecker Erwin 1203 6 402,84
4. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 1203 6 393,62
5. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 1203 6 244,60
6. KA 08 009 Hilbel Peter 1022 5 289,15
7. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 1022 5 281,47
8. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 1022 5 276,12
9. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 1022 5 252,42
10. KA 04 004 Keller + Henning 1022 5 252,17
11. KA 07 007 Groß Stefan 983 5 281,28
12. KA 04 007 Csapo Hans 841 4 160,83
13. KA 08 001 Seethaler Bernd 660 3 196,58
14. KA 12 002 Eck W. u. H. 660 3 48,29
15. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 621 3 101,41
16. KA 05 009 Reusch Rudolf 440 2 75,61
17. KA 12 008 Mühlbauer Roland 181 1 21,70

RV-Jährigen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 1203 6 243,60
2. KA 08 009 Hilbel Peter 1022 5 177,73
3. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 1022 5 176,50
4. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 841 4 290,10
5. KA 01 001 Rienecker Erwin 841 4 234,45
6. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 841 4 129,24
7. KA 04 011 Franz Norbert 802 4 215,87
8. KA 01 002 Streit Theo 802 4 197,89
9. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 802 4 139,28
10. KA 04 004 Keller + Henning 660 3 171,71
11. KA 08 001 Seethaler Bernd 660 3 162,44
12. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 621 3 190,19
13. KA 12 002 Eck W. u. H. 621 3 100,14
14. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 621 3 82,76
15. KA 07 007 Groß Stefan 543 3 257,55
16. KA 04 007 Csapo Hans 401 2 36,32
17. KA 06 005 Wirth Edi 220 1 9,76

RV-Beste Altmännchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring km Preise As-Punkte
1. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 05995 10 0141 401 2 197,64
2. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 11 0286 401 2 182,13
3. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 10 0767 401 2 172,64
4. KA 08 009 Hilbel Peter B 11 6315984 401 2 172,56
5. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 09016 10 0270 401 2 172,11
6. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 09016 11 0186 401 2 167,42
7. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 09016 09 1322 401 2 164,13
8. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 09016 10 0233 401 2 159,63
9. KA 04 011 Franz Norbert 05102 10 1542 401 2 159,47
10. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 05995 10 0108 401 2 154,10
11. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 09016 10 0298 401 2 147,12
12. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 09016 08 0266 401 2 145,91
13. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 11 0124 401 2 141,40
14. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 11 1015 401 2 141,36
15. KA 12 002 Eck W. u. H. 09016 09 1215 401 2 136,71
16. KA 01 002 Streit Theo 03048 10 0809 401 2 136,70
17. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 11 0226 401 2 132,07
18. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 11 1006 401 2 129,94
19. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 09016 11 0113 401 2 128,50
20. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 11 0330 401 2 123,39

RV-Beste Altweibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring km Preise As-Punkte
1. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 05003 10 0974W 401 2 186,16
2. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 09016 11 0161W 401 2 184,89
3. KA 01 002 Streit Theo 03048 11 1175W 401 2 179,78
4. KA 01 002 Streit Theo 03048 10 0849W 401 2 175,86
5. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 10 0800W 401 2 167,47
6. KA 01 002 Streit Theo 03048 11 1158W 401 2 161,46
7. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 04338 08 0573W 401 2 154,97
8. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 09 1141W 401 2 152,68
9. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 06 0152W 401 2 149,99
10. KA 08 009 Hilbel Peter B 11 6110380W 401 2 141,01
11. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 09 0613W 401 2 140,17
12. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0253W 401 2 135,94
13. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0244W 401 2 124,56
14. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0299W 401 2 124,46
15. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0204W 401 2 121,45
16. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 11 0259W 401 2 118,74
17. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 11 1062W 401 2 117,82
18. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 05995 10 0142W 401 2 117,60
19. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 11 1012W 401 2 117,55
20. KA 07 007 Groß Stefan 05838 09 0489W 401 2 115,18

RV-Beste jährige Männchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring km Preise As-Punkte
1. KA 04 011 Franz Norbert 05102 12 0057 401 2 124,91
2. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 12 0619 401 2 110,14
3. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0147 401 2 80,01
4. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 09016 12 0036 401 2 77,48
5. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 12 0669 401 2 41,47
6. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0884 401 2 31,54
7. KA 08 001 Seethaler Bernd 05899 12 0758 220 1 96,10
8. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 12 0249 220 1 84,39
9. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 09536 12 1482 220 1 79,51
10. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 09016 12 0190 220 1 73,66
11. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 12 0372 220 1 66,34
12. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 12 0365 220 1 60,00
13. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 12 0238 220 1 48,29
14. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 12 0615 220 1 45,85
15. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 12 0307 220 1 41,46
16. KA 04 011 Franz Norbert 05102 12 0064 220 1 40,49
17. KA 08 001 Seethaler Bernd 05899 12 0685 220 1 40,00
18. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0850 220 1 33,66
19. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 12 0608 220 1 33,17
20. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 09536 12 1495 220 1 32,68

RV-Beste jährige Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring km Preise As-Punkte
1. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 12 0217W 401 2 139,86
2. KA 08 009 Hilbel Peter 09984 12 1150W 401 2 112,53
3. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 05995 12 0038W 401 2 103,38
4. KA 01 001 Rienecker Erwin 00004 12 0701W 401 2 100,31
5. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 12 0607W 401 2 70,06
6. KA 01 002 Streit Theo 03048 12 0436W 401 2 65,76
7. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 12 0601W 401 2 63,40
8. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 12 0679W 401 2 50,08
9. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0156W 401 2 3,81
10. KA 04 004 Keller + Henning 05102 12 0142W 220 1 93,66
11. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0116W 220 1 92,68
12. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0128W 220 1 92,68
13. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 09536 12 1483W 220 1 89,27
14. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 12 0621W 220 1 79,02
15. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 12 0322W 220 1 67,80
16. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 05102 12 0596W 220 1 65,85
17. KA 04 004 Keller + Henning 05102 12 0214W 220 1 58,54
18. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0198W 220 1 57,56
19. KA 01 002 Streit Theo 03048 12 0401W 220 1 44,39
20. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 03048 12 0472W 220 1 31,22

VG-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 2005 10 848,18
2. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 2005 10 779,74
3. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 1824 9 670,77
4. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 1824 9 561,83
5. KA 12 002 Eck W. u. H. 1643 8 406,80
6. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 1643 8 379,48
7. KA 07 007 Groß Stefan 1565 8 495,75
8. KA 12 008 Mühlbauer Roland 543 3 94,34

Stadtmeisterschaft ES Karlstadt

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. KA 01 002 Streit Theo 1608 8 545,85
2. KA 01 001 Rienecker Erwin 1387 7 371,05
3. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 1387 7 247,33
4. KA 04 004 Keller + Henning 945 5 158,49
5. KA 04 007 Csapo Hans 543 3 109,43
6. KA 05 009 Reusch Rudolf 442 2 88,00

zurück zur Startseite