Zwischenauswertung Meisterschaften RV Karlstadt u. Umgebg Stand: 14. Mai 2013

RV-Flüge u. 1. Konkurse Altreise RV-Meisterschaft RV-Männchen-Meisterschaft
RV-Weibchen-Meisterschaft RV-Jährigen-Meisterschaft RV-Beste Altmännchen
RV-Beste Altweibchen RV-Beste jährige Männchen RV-Beste jährige Weibchen

RV-Flüge u. 1. Konkurse Altreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F03/13 11.05.2013 Pirmasens 181 18 636 Malczyk Franz+Heinr. 09016.09.1141W
1 181 18 636

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. KA 07 007 Groß Stefan 5 905 486,32
2. KA 01 002 Streit Theo 5 905 458,96
3. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 5 905 450,47
4. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 5 905 432,54
5. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 5 905 431,14
6. KA 01 001 Rienecker Erwin 5 905 420,28
7. KA 08 009 Hilbel Peter 5 905 408,97
8. KA 12 002 Eck W. u. H. 5 905 396,23
9. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 5 905 392,92
10. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 5 905 388,20
11. KA 08 001 Seethaler Bernd 5 905 378,31
12. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 5 905 300,46
13. KA 04 011 Franz Norbert 5 905 275,94
14. KA 04 004 Keller + Henning 5 905 268,40
15. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 5 905 254,24
16. KA 04 007 Csapo Hans 5 905 212,74
17. KA 12 008 Mühlbauer Roland 3 543 94,34

RV-Männchen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. KA 01 001 Rienecker Erwin 543 3 259,90
2. KA 07 007 Groß Stefan 543 3 254,72
3. KA 08 001 Seethaler Bernd 543 3 254,25
4. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 543 3 251,42
5. KA 12 002 Eck W. u. H. 543 3 243,40
6. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 543 3 235,85
7. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 543 3 227,83
8. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 543 3 225,47
9. KA 04 011 Franz Norbert 543 3 222,17
10. KA 08 009 Hilbel Peter 543 3 220,75
11. KA 01 002 Streit Theo 543 3 212,73
12. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 543 3 191,03
13. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 543 3 177,83
14. KA 04 007 Csapo Hans 543 3 110,38
15. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 543 3 110,37
16. KA 12 008 Mühlbauer Roland 362 2 72,64

RV-Weibchen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. KA 07 007 Groß Stefan 543 3 293,39
2. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 543 3 281,61
3. KA 01 002 Streit Theo 543 3 278,30
4. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 543 3 267,92
5. KA 08 009 Hilbel Peter 543 3 253,78
6. KA 01 001 Rienecker Erwin 543 3 234,44
7. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 543 3 213,20
8. KA 04 004 Keller + Henning 543 3 203,77
9. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 543 3 187,74
10. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 543 3 182,54
11. KA 08 001 Seethaler Bernd 543 3 178,78
12. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 543 3 150,00
13. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 543 3 141,03
14. KA 04 007 Csapo Hans 543 3 124,53
15. KA 12 002 Eck W. u. H. 543 3 114,62
16. KA 12 008 Mühlbauer Roland 181 1 21,70

RV-Jährigen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 543 3 267,92
2. KA 07 007 Groß Stefan 543 3 257,55
3. KA 01 001 Rienecker Erwin 543 3 234,90
4. KA 08 009 Hilbel Peter 543 3 230,19
5. KA 01 002 Streit Theo 543 3 195,29
6. KA 08 001 Seethaler Bernd 543 3 191,05
7. KA 12 002 Eck W. u. H. 543 3 175,47
8. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 543 3 161,80
9. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 543 3 119,33
10. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 543 3 99,05
11. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 543 3 62,26
12. KA 04 011 Franz Norbert 362 2 149,53
13. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 362 2 112,26
14. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 362 2 49,53
15. KA 04 004 Keller + Henning 181 1 70,75
16. KA 04 007 Csapo Hans 181 1 22,17

RV-Beste Altmännchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring km Preise As-Punkte
1. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 05995 10 0141 181 1 97,64
2. KA 07 007 Groß Stefan 05838 10 0086 181 1 96,70
3. KA 08 001 Seethaler Bernd 05899 11 0031 181 1 95,28
4. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 11 0286 181 1 94,81
5. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 09016 09 1322 181 1 93,40
6. KA 01 002 Streit Theo 03048 11 1180 181 1 92,92
7. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 09016 10 0270 181 1 88,21
8. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 10 0767 181 1 86,79
9. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 11 0330 181 1 86,32
10. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 09016 08 0130 181 1 85,85
11. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 09016 10 0066 181 1 84,43
12. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 11 0130 181 1 83,96
13. KA 12 002 Eck W. u. H. 09016 11 0086 181 1 83,49
14. KA 08 001 Seethaler Bernd 05899 11 0022 181 1 82,55
15. KA 12 002 Eck W. u. H. 09016 09 1215 181 1 82,08
16. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 05102 11 1992 181 1 80,66
17. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 11 0250 181 1 78,30
18. KA 12 002 Eck W. u. H. 09016 09 1256 181 1 77,83
19. KA 08 009 Hilbel Peter B 11 6315984 181 1 75,00
20. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 11 1015 181 1 74,53

RV-Beste Altweibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring km Preise As-Punkte
1. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 09 1141W 181 1 100,00
2. KA 07 007 Groß Stefan 05838 09 0489W 181 1 98,11
3. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 05995 06 0547W 181 1 97,17
4. KA 07 007 Groß Stefan 05838 11 0271W 181 1 95,75
5. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 09016 11 0134W 181 1 94,34
6. KA 01 002 Streit Theo 03048 10 0857W 181 1 93,87
7. KA 01 002 Streit Theo 03048 10 0849W 181 1 92,45
8. KA 01 002 Streit Theo 03048 11 1175W 181 1 91,98
9. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 09 2124W 181 1 91,51
10. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 05003 10 0974W 181 1 91,04
11. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0253W 181 1 90,57
12. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 04338 08 0573W 181 1 90,09
13. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 09016 11 0161W 181 1 85,38
14. KA 08 009 Hilbel Peter B 11 6110380W 181 1 84,91
15. KA 04 004 Keller + Henning 05102 09 0029W 181 1 83,02
16. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 10 0800W 181 1 81,13
17. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 09 0613W 181 1 80,66
18. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 11 1038W 181 1 79,25
19. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 06 0152W 181 1 78,77
20. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 11 0307W 181 1 73,58

RV-Beste jährige Männchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring km Preise As-Punkte
1. KA 04 011 Franz Norbert 05102 12 0057 181 1 99,06
2. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 12 0314 181 1 98,58
3. KA 07 007 Groß Stefan 05838 12 0318 181 1 96,23
4. KA 08 001 Seethaler Bernd 05899 12 0757 181 1 76,42
5. KA 12 002 Eck W. u. H. 09016 12 0281 181 1 71,23
6. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 05995 12 0026 181 1 69,34
7. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0846 181 1 66,51
8. KA 01 002 Streit Theo 03048 12 0415 181 1 66,04
9. KA 07 007 Groß Stefan 05838 12 0303 181 1 61,79
10. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0859 181 1 61,32
11. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0123 181 1 59,43
12. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 03258 12 0567 181 1 57,08
13. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0147 181 1 56,60
14. KA 04 011 Franz Norbert 05102 12 0051 181 1 50,47
15. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 09016 12 0099 181 1 47,17
16. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0878 181 1 46,23
17. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 12 0251 181 1 45,75
18. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 12 0277 181 1 43,87
19. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 12 0264 181 1 41,98
20. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0848 181 1 38,68

RV-Beste jährige Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring km Preise As-Punkte
1. KA 07 007 Groß Stefan 05838 12 0314W 181 1 99,53
2. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 12 0217W 181 1 89,62
3. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 12 0216W 181 1 89,62
4. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 12 0299W 181 1 88,68
5. KA 01 002 Streit Theo 03048 12 0407W 181 1 87,74
6. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 09016 12 0228W 181 1 87,26
7. KA 12 002 Eck W. u. H. 09016 12 0291W 181 1 81,60
8. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 12 0311W 181 1 79,72
9. KA 08 009 Hilbel Peter 09984 12 1142W 181 1 77,36
10. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0873W 181 1 76,89
11. KA 08 009 Hilbel Peter 09984 12 1150W 181 1 75,94
12. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0791W 181 1 75,47
13. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 12 0379W 181 1 74,06
14. KA 04 004 Keller + Henning 05102 12 0144W 181 1 70,75
15. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0890W 181 1 66,98
16. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 12 0338W 181 1 62,26
17. KA 08 001 Seethaler Bernd 05899 12 0767W 181 1 59,91
18. KA 08 001 Seethaler Bernd 05899 12 0769W 181 1 54,72
19. KA 01 001 Rienecker Erwin 00004 12 0701W 181 1 48,11
20. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 12 0081W 181 1 47,64

zurück zur Startseite