Zwischenauswertung Meisterschaften RV Karlstadt u. Umgebg Stand: 22. Mai 2010

RV-Meisterschaft Männchen-Meisterschaft Weibchen-Meisterschaft
Jährigen-Meisterschaft VG-Meisterschaft Stadtmeisterschaft ES Karlstadt
Beste Altmännchen Beste Altweibchen Beste jährige Männchen
Beste jährige Weibchen Flüge u. 1. Konkurse Altreise Jährigen-Regionalverbandsmeisterschaft
Verbands-Jugend Kat3 Verbands-Jugend Kat4 As-Vogel des Verbandes
As-Weibchen des Verbandes Klinik-Cup

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. KA 12 012 Gehrlinger Max+F+G 15 3070 1212,43 18204.578
2. KA 09 003 Hofmann Günter 15 3070 1075,40 17750.342
3. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 15 3070 1043,21 17595.357
4. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 15 3070 936,32 17444.337
5. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 15 3070 756,47 17120.609
6. KA 08 011 Oehring Martin 14 2922 774,51 16330.347
7. KA 04 002 Gütling Herb.+ Lotte 14 2922 763,75 16117.617
8. KA 04 004 Keller + Henning 14 2922 748,62 16159.246
9. KA 12 002 Eck W. u. H. 13 2718 710,19 15106.856
10. KA 07 007 Groß Stefan 13 2718 578,77 14618.313
11. KA 08 009 Hilbel Peter 12 2626 841,46 13829.618
12. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 12 2512 491,05 13190.370
13. KA 04 001 Schubert E+H+C 11 2364 425,03 11823.561
14. KA 01 001 Rienecker Erwin 10 2218 492,12 11308.836
15. KA 01 002 Streit Theo 10 2218 464,92 11401.302
16. KA 06 009 Wirth Gustav 10 2106 413,17 12072.881
17. KA 08 005 Renner Otmar 10 2050 568,21 12567.282
18. KA 04 011 Franz Norbert 10 2046 435,43 11523.501
19. KA 06 005 Wirth Edi 8 1750 367,41 8794.963
20. KA 12 011 Walther H. u. G. 8 1638 223,60 8898.362

Männchen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. KA 12 012 Gehrlinger Max+F+G 9 1842 696,72 10774.060
2. KA 04 002 Gütling Herb.+ Lotte 9 1842 546,54 10532.046
3. KA 08 011 Oehring Martin 9 1842 482,70 10555.798
4. KA 08 009 Hilbel Peter 8 1694 543,26 9272.059
5. KA 09 003 Hofmann Günter 8 1694 516,51 9177.292
6. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 8 1694 482,99 9050.377
7. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 8 1694 282,17 8738.090
8. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 8 1638 445,58 9623.610
9. KA 04 004 Keller + Henning 7 1490 402,80 8352.859
10. KA 07 007 Groß Stefan 7 1490 366,17 8069.005
11. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 7 1434 550,13 8691.705
12. KA 04 001 Schubert E+H+C 6 1398 207,74 6347.479
13. KA 04 011 Franz Norbert 6 1342 195,56 6790.810
14. KA 01 002 Streit Theo 6 1342 148,47 6553.975
15. KA 08 005 Renner Otmar 6 1230 270,07 7469.019
16. KA 06 009 Wirth Gustav 5 1082 72,30 6031.717
17. KA 12 002 Eck W. u. H. 5 1024 272,59 5956.933
18. KA 12 011 Walther H. u. G. 5 966 159,25 5272.131
19. KA 06 005 Wirth Edi 4 932 247,85 4540.700
20. KA 12 008 Mühlbauer Roland 4 818 131,81 4095.332

Weibchen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. KA 12 012 Gehrlinger Max+F+G 9 1842 724,04 10896.467
2. KA 09 003 Hofmann Günter 9 1842 677,99 10763.223
3. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 9 1842 671,72 10616.924
4. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 9 1842 559,01 10491.132
5. KA 12 002 Eck W. u. H. 9 1842 494,01 10477.200
6. KA 04 004 Keller + Henning 9 1842 445,91 10305.418
7. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 9 1842 362,46 9936.633
8. KA 07 007 Groß Stefan 8 1638 302,71 9030.217
9. KA 08 009 Hilbel Peter 6 1398 387,78 6664.814
10. KA 01 001 Rienecker Erwin 6 1398 320,83 6335.802
11. KA 08 011 Oehring Martin 7 1376 310,26 8167.550
12. KA 01 002 Streit Theo 6 1286 331,22 7249.336
13. KA 08 005 Renner Otmar 6 1230 347,58 7548.870
14. KA 06 009 Wirth Gustav 6 1228 408,18 7009.524
15. KA 04 002 Gütling Herb.+ Lotte 5 1080 283,71 5825.387
16. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 5 1080 225,57 5573.215
17. KA 04 001 Schubert E+H+C 5 1022 241,34 5134.972
18. KA 12 008 Mühlbauer Roland 5 966 362,18 5765.991
19. KA 12 011 Walther H. u. G. 4 934 70,86 4807.332
20. KA 06 005 Wirth Edi 4 818 119,56 4254.263

Jährigen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. KA 12 012 Gehrlinger Max+F+G 9 1842 671,78 10733.339
2. KA 09 003 Hofmann Günter 9 1842 620,21 10546.267
3. KA 08 011 Oehring Martin 9 1842 482,70 10555.798
4. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 9 1842 477,04 10139.528
5. KA 04 004 Keller + Henning 8 1694 403,86 9180.682
6. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 8 1694 326,94 8907.169
7. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 8 1638 530,54 9454.981
8. KA 08 009 Hilbel Peter 7 1546 498,10 8114.239
9. KA 07 007 Groß Stefan 7 1434 311,47 8270.703
10. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 7 1432 252,81 7612.823
11. KA 08 005 Renner Otmar 6 1230 256,03 7441.175
12. KA 01 001 Rienecker Erwin 5 1194 210,81 5328.500
13. KA 04 001 Schubert E+H+C 5 1136 235,35 5370.380
14. KA 04 011 Franz Norbert 5 1080 201,58 5742.715
15. KA 12 002 Eck W. u. H. 5 1024 267,72 5926.663
16. KA 12 008 Mühlbauer Roland 5 1022 247,46 5160.250
17. KA 06 001 Knüttel Alfred+Sohn 5 966 220,34 5527.915
18. KA 12 011 Walther H. u. G. 5 966 159,25 5272.131
19. KA 01 002 Streit Theo 4 706 166,81 5003.016
20. KA 04 007 Csapo Hans 3 786 76,22 3615.772

VG-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. KA 12 012 Gehrlinger Max+F+G 15 3070 1212,43 18204.578
2. KA 09 003 Hofmann Günter 15 3070 1075,40 17750.342
3. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 15 3070 1043,21 17595.357
4. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 15 3070 936,32 17444.337
5. KA 12 002 Eck W. u. H. 13 2718 710,19 15106.856
6. KA 07 007 Groß Stefan 13 2718 578,77 14618.313
7. KA 06 009 Wirth Gustav 10 2106 413,17 12072.881
8. KA 12 011 Walther H. u. G. 8 1638 223,60 8898.362
9. KA 12 008 Mühlbauer Roland 8 1636 445,52 8603.506
10. KA 07 011 Kleespies Arthur 5 1136 287,85 5452.541
11. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 5 740 419,38 6580.610

Stadtmeisterschaft ES Karlstadt

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. KA 04 002 Gütling Herb.+ Lotte 9 1842 351.60
2. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 7 1546 329.29
3. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 7 1376 145.90
4. KA 04 004 Keller + Henning 6 1286 272.35
5. KA 08 011 Oehring Martin 5 1024 256.72
6. KA 01 002 Streit Theo 3 612 117.80
7. KA 01 001 Rienecker Erwin 2 524 120.52
8. KA 08 005 Renner Otmar 3 444 181.89
9. KA 04 001 Schubert E+H+C 2 408 77.67
10. KA 04 007 Csapo Hans 1 262 77.85

Beste Altmännchen alte Vögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 09536 08 3003 3 614 254,40 3719,084
2. KA 12 012 Gehrlinger Max+F+G 09016 08 0266 3 614 244,35 3610,322
3. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 06 0564 3 614 218,49 3564,239
4. KA 12 012 Gehrlinger Max+F+G 09016 07 0842 3 614 208,33 3465,949
5. KA 04 002 Gütling Herb.+ Lotte 05102 05 0231 3 614 198,48 3685,761
6. KA 04 002 Gütling Herb.+ Lotte 05102 07 0804 3 614 194,21 3497,327
7. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 05995 06 0548 3 614 191,43 3431,324
8. KA 09 003 Hofmann Günter 05995 07 0498 3 614 187,05 3586,347
9. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 07 0793 3 614 175,23 3502,046
10. KA 04 004 Keller + Henning 05102 08 0508 3 614 166,79 3563,873
11. KA 04 002 Gütling Herb.+ Lotte 05102 08 0190 3 614 153,85 3348,958
12. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 07 0245 3 614 100,90 3303,030
13. KA 04 002 Gütling Herb.+ Lotte 05102 06 0008 3 614 93,34 3313,796
14. KA 07 007 Groß Stefan 05838 08 0202 2 466 166,95 2311,791
15. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 06 0532 2 466 115,75 2125,349
16. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 07 0946 2 466 107,58 2251,485
17. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 06 0146 2 466 105,68 2097,172
18. KA 06 005 Wirth Edi 05467 08 0293 2 466 98,29 2168,220
19. KA 12 012 Gehrlinger Max+F+G 09016 08 0261 2 466 97,26 2070,960
20. KA 04 002 Gütling Herb.+ Lotte 05102 04 0720 2 466 94,10 2022,070

Beste Altweibchen alte Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 05413 08 0063W 3 614 284,05 3802,763
2. KA 09 003 Hofmann Günter 05995 06 0628W 3 614 249,28 3624,213
3. KA 12 012 Gehrlinger Max+F+G 09016 07 0894W 3 614 245,74 3578,953
4. KA 12 012 Gehrlinger Max+F+G 09016 08 0215W 3 614 243,77 3725,436
5. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 03131 06 0197W 3 614 218,72 3544,539
6. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 09016 07 0381W 3 614 206,76 3495,265
7. KA 09 003 Hofmann Günter 05995 07 0488W 3 614 205,91 3579,862
8. KA 12 012 Gehrlinger Max+F+G 09016 08 0262W 3 614 201,46 3481,580
9. KA 12 002 Eck W. u. H. 09016 08 0290W 3 614 201,31 3586,136
10. KA 04 001 Schubert E+H+C 03048 08 0688W 3 614 190,53 3520,117
11. KA 12 012 Gehrlinger Max+F+G 09016 06 0075W 3 614 189,84 3512,366
12. KA 06 009 Wirth Gustav 05467 08 0213W 3 614 183,87 3467,790
13. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 05995 08 0039W 3 614 180,06 3547,109
14. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 05995 05 0377W 3 614 178,83 3414,218
15. KA 04 004 Keller + Henning 05102 08 0587W 3 614 177,97 3414,691
16. KA 12 002 Eck W. u. H. 09016 08 0048W 3 614 177,01 3576,307
17. KA 07 007 Groß Stefan 05838 08 0208W 3 614 173,98 3390,751
18. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 05995 06 0509W 3 614 137,23 3344,692
19. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 09536 08 3082W 3 614 134,11 3399,308
20. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 09536 08 3017W 3 614 124,61 3267,350

Beste jährige Männchen jährige Vögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. KA 12 012 Gehrlinger Max+F+G 09016 09 1324 3 614 244,04 3697,789
2. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 01769 09 0041 3 614 202,08 3451,159
3. KA 09 003 Hofmann Günter 05995 09 0002 3 614 194,27 3415,144
4. KA 12 012 Gehrlinger Max+F+G 09016 09 1350 3 614 182,64 3404,273
5. KA 08 009 Hilbel Peter 03687 09 0132 3 614 178,23 3489,704
6. KA 08 011 Oehring Martin 05899 09 2361 3 614 171,98 3527,085
7. KA 12 012 Gehrlinger Max+F+G 09016 09 1322 3 614 169,84 3384,705
8. KA 08 011 Oehring Martin 05899 09 2381 3 614 161,68 3509,943
9. KA 06 001 Knüttel Alfred+Sohn 05467 09 0855 3 614 159,09 3454,883
10. KA 08 011 Oehring Martin 05899 09 2374 3 614 149,04 3518,770
11. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 09536 09 3244 3 614 139,61 3464,892
12. KA 12 012 Gehrlinger Max+F+G 09016 09 1325 3 614 138,31 3487,652
13. KA 12 012 Gehrlinger Max+F+G 09016 09 1326 3 614 126,90 3306,880
14. KA 07 007 Groß Stefan 05838 09 0495 3 614 109,11 3276,305
15. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 09 0682 3 614 85,51 3309,598
16. KA 08 011 Oehring Martin 05899 09 2394 2 466 162,89 2397,310
17. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 09 2160 2 466 146,54 2218,116
18. KA 04 004 Keller + Henning 05102 09 0094 2 466 135,92 2289,955
19. KA 09 003 Hofmann Günter 05995 09 0026 2 466 135,19 2175,801
20. KA 08 011 Oehring Martin 05899 09 2380 2 466 130,05 2285,734

Beste jährige Weibchen jährige Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 05995 09 0061W 3 614 246,24 3577,120
2. KA 12 012 Gehrlinger Max+F+G 09016 09 1327W 3 614 234,53 3592,078
3. KA 09 003 Hofmann Günter 05995 09 0023W 3 614 222,80 3559,148
4. KA 04 004 Keller + Henning 05003 09 0302W 3 614 207,88 3700,703
5. KA 09 003 Hofmann Günter 05995 09 0035W 3 614 203,14 3571,975
6. KA 12 012 Gehrlinger Max+F+G 09016 09 1367W 3 614 193,21 3443,472
7. KA 12 012 Gehrlinger Max+F+G 09016 09 1306W 3 614 167,81 3530,906
8. KA 09 003 Hofmann Günter 06482 09 0741W 3 614 146,79 3353,307
9. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 09 1141W 3 614 144,49 3332,106
10. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 05995 09 0073W 3 614 143,83 3298,608
11. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 09 1122W 3 614 130,47 3356,263
12. KA 08 011 Oehring Martin 05899 09 2388W 3 614 128,92 3377,239
13. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 09536 09 3220W 3 614 103,74 3269,975
14. KA 04 004 Keller + Henning 05102 09 0081W 3 614 60,06 3190,024
15. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 09 2112W 2 466 173,33 2406,419
16. KA 12 012 Gehrlinger Max+F+G 09016 09 1374W 2 466 160,39 2296,718
17. KA 09 003 Hofmann Günter 05995 09 0013W 2 466 129,44 2266,003
18. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 09 0138W 2 466 126,79 2156,254
19. KA 09 003 Hofmann Günter 05995 09 0034W 2 466 113,36 2139,559
20. KA 12 012 Gehrlinger Max+F+G 09016 09 1358W 2 466 109,90 2232,217

Flüge u. 1. Konkurse Altreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F02/10 08.05.2010 Rheinböllen 148 26 1176 Gehrlinger Max+F+G 09016.06.0075W
F03/10 15.05.2010 Wittlich 204 23 926 Streit Theo 03048.06.0186W
F04/10 22.05.2010 Luxemburg 262 25 919 Gehrlinger Max+F+G 09016.08.0287
3 614 74 3021

Jährigen-Regionalverbandsmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. KA 08 009 Hilbel Peter 2 524 188.60
2. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 2 524 168.40
3. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 2 524 165.47
4. KA 12 012 Gehrlinger Max+F+G 2 524 152.12
5. KA 09 003 Hofmann Günter 2 524 78.83
6. KA 08 011 Oehring Martin 1 262 74.59
7. KA 04 004 Keller + Henning 1 262 32.57
8. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 1 262 12.38
9. KA 04 007 Csapo Hans 1 262 11.40
10. KA 01 001 Rienecker Erwin 1 262 9.45

Verbands-Jugend Kat3 (Punktemodus)

Pos RV Ver lfd Name Punkte
1. KA 12 012 Gehrlinger Max+F+G 263.30
2. KA 04 001 Schubert E+H+C 56.84

Verbands-Jugend Kat4 (Punktemodus)

Pos RV Ver lfd Name Punkte
1. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 170.48

As-Vogel des Verbandes Alte/Jährige Vögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 08 0412 2 410 191,49 2667,636
2. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 05995 07 0428 2 410 183,06 2642,948
3. KA 12 012 Gehrlinger Max+F+G 09016 07 0842 2 410 182,76 2641,178
4. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 05995 08 0040 2 410 175,64 2617,433
5. KA 09 003 Hofmann Günter 05995 07 0483 2 410 174,51 2610,161
6. KA 12 012 Gehrlinger Max+F+G 09016 08 0266 2 410 171,86 2616,766
7. KA 09 003 Hofmann Günter 05995 09 0002 2 410 171,62 2602,930
8. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 01769 09 0041 2 410 164,54 2590,162
9. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 09536 08 3003 2 410 159,90 2580,918
10. KA 12 012 Gehrlinger Max+F+G 09016 08 0271 2 410 157,37 2580,279
11. KA 12 012 Gehrlinger Max+F+G 09016 09 1350 2 410 152,54 2565,966
12. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 05995 06 0548 2 410 152,27 2564,616
13. KA 12 012 Gehrlinger Max+F+G 09016 09 1324 2 410 151,81 2574,139
14. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 06 0564 2 410 149,88 2588,406
15. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 08 0424 2 410 144,31 2556,108
16. KA 12 012 Gehrlinger Max+F+G 09016 09 1312 2 410 142,41 2545,854
17. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 05995 07 0439 2 410 141,50 2553,934
18. KA 08 011 Oehring Martin 05899 09 2386 2 410 136,60 2548,295
19. KA 12 012 Gehrlinger Max+F+G 09016 09 1322 2 410 135,86 2537,772
20. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 03131 08 0437 2 410 134,52 2566,565

As-Weibchen des Verbandes Alte/Jährige Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. KA 12 012 Gehrlinger Max+F+G 09016 07 0894W 2 410 196,23 2689,161
2. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 05 0404W 2 410 193,09 2675,578
3. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 05995 09 0061W 2 410 192,52 2668,877
4. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 05413 08 0063W 2 410 189,23 2663,587
5. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. PL 05 0347267W 2 410 188,76 2660,842
6. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 04338 08 0573W 2 410 182,79 2636,891
7. KA 09 003 Hofmann Günter 05995 06 0628W 2 410 170,64 2601,420
8. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 09016 07 0381W 2 410 158,22 2607,736
9. KA 12 012 Gehrlinger Max+F+G 09016 08 0243W 2 410 157,78 2601,802
10. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 03131 06 0197W 2 410 157,55 2598,311
11. KA 06 009 Wirth Gustav 05467 06 0020W 2 410 157,00 2573,374
12. KA 12 012 Gehrlinger Max+F+G 09016 09 1327W 2 410 155,57 2567,779
13. KA 12 002 Eck W. u. H. 09016 08 0008W 2 410 155,17 2576,770
14. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 05995 07 0402W 2 410 154,34 2589,949
15. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 05995 08 0037W 2 410 154,30 2577,711
16. KA 09 003 Hofmann Günter 05995 09 0023W 2 410 151,93 2573,576
17. KA 12 012 Gehrlinger Max+F+G 09016 09 1367W 2 410 150,82 2567,492
18. KA 12 012 Gehrlinger Max+F+G 09016 08 0215W 2 410 147,65 2581,614
19. KA 12 012 Gehrlinger Max+F+G 09016 08 0211W 2 410 147,55 2559,395
20. KA 07 007 Groß Stefan 05838 08 0208W 2 410 146,47 2564,021

Klinik-Cup

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. KA 08 009 Hilbel Peter 7 1834 455.05
2. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 6 1572 478.18
3. KA 12 012 Gehrlinger Max+F+G 6 1572 370.03
4. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 6 1572 271.34
5. KA 09 003 Hofmann Günter 5 1310 288.59
6. KA 04 002 Gütling Herb.+ Lotte 5 1310 235.18
7. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 4 1048 289.58
8. KA 01 001 Rienecker Erwin 4 1048 218.24
9. KA 12 002 Eck W. u. H. 4 1048 198.04
10. KA 08 011 Oehring Martin 3 786 223.12
11. KA 04 004 Keller + Henning 3 786 117.26
12. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 3 786 97.39
13. KA 04 007 Csapo Hans 2 524 89.25
14. KA 04 011 Franz Norbert 2 524 32.57
15. KA 01 002 Streit Theo 2 524 26.71

zurück zur Startseite